องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งและรายงานผลการอบรม [ 12 ม.ค. 2565 ]50
2 การแต่งกายสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]36
3 คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 4 ม.ค. 2565 ]46
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร [ 23 ธ.ค. 2564 ]40
5 ประกาศเจนารณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]51
6 ประกาศขอบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ปีงบ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]43
7 ประกาศ นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบ2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]52
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]49
9 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]45
10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 18 ธ.ค. 2563 ]151
11 แผนพัฒนาบุคลากร [ 30 พ.ย. 2563 ]141
12 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้่น [ 30 พ.ย. 2563 ]148
13 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]140
14 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ [ 30 พ.ย. 2563 ]150
15 นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]140
16 รายงานผลการอบรมโครงการเสริมสร้างคณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]130
17 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2561 ]123