องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปนโยบาย no gift [ 3 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทัพยากรบุคคล 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]10
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2566 ]15
4 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 5 ม.ค. 2566 ]9
5 ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2558 [ 5 ม.ค. 2566 ]11
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]12
7 คำสั่งและรายงานผลการฝึกอบรม ปีงบประมาณ2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]9
8 ข้อมูลอัตรากำลัง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2566) [ 5 ม.ค. 2566 ]8
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]13
10 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]11
11 ประกาศจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของ อบต.หนองแวง [ 5 ม.ค. 2566 ]13
12 ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]12
13 คำสั่งและรายงานผลการอบรม [ 12 ม.ค. 2565 ]84
14 การแต่งกายสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]72
15 คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 4 ม.ค. 2565 ]79
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร [ 23 ธ.ค. 2564 ]73
17 ประกาศเจนารณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]90
18 ประกาศขอบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ปีงบ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]83
19 ประกาศ นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบ2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]93
20 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]88
 
หน้า 1|2