องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นางเพียร  แซ่ลี้
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
  โทรศัพท์ + 081-7254487
  อีเมล์ + admin@nongwang.go.th
  ชื่อ + นางสุกัญญาลักษณ์  ศิริบูรณ์
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 085-6491085
  อีเมล์ + admin@nongwang.go.th
  ชื่อ + นางสุกัญญาลักษณ์  ศิริบูรณ์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 085-6491085
  อีเมล์ + admin@nongwang.go.th
  ชื่อ + นายสมศรี  เกงขุนทด
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 089-8459652
  อีเมล์ + admin@nongwang.go.th
  ชื่อ + นางวลัยพร  กองขุนทด
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 081-9556196
  อีเมล์ +  admin@nongwang.go.th
  ชื่อ + นางสาวพวงเพชร  ศรีมาตย์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 088-4607523
  อีเมล์ + admin@nongwang.go.th

  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@nongwang.go.th