องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]18
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]13
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]55
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2565 ]112
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2565 ]125
6 รายงานผลการประเมิน ITAปี2564 [ 16 ต.ค. 2564 ]102
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]103
8 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ต.ค. 2564 ]93
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]100
10 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ปี 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]95
11 รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]212
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ธ.ค. 2563 ]102
13 มาตรการการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2563 ]104
14 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 ธ.ค. 2563 ]93
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 ธ.ค. 2563 ]92
16 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ธ.ค. 2563 ]94
17 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ธ.ค. 2563 ]98
18 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ธ.ค. 2563 ]96
19 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 1 ต.ค. 2563 ]94