องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2565 ]56
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2565 ]58
3 รายงานผลการประเมิน ITAปี2564 [ 16 ต.ค. 2564 ]50
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]53
5 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ต.ค. 2564 ]45
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]51
7 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ปี 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]51
8 รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]155
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ธ.ค. 2563 ]46
10 มาตรการการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2563 ]50
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 ธ.ค. 2563 ]45
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 ธ.ค. 2563 ]42
13 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ธ.ค. 2563 ]47
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ธ.ค. 2563 ]52
15 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ธ.ค. 2563 ]46
16 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 1 ต.ค. 2563 ]45