องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การจัดการความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ต.ค. 2564 ]237
2 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 4 ต.ค. 2564 ]270
3 คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ KM [ 20 ส.ค. 2564 ]252
4 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( ธ.ค. 2563) [ 30 ธ.ค. 2563 ]263
5 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_1 [ 2 ม.ค. 2563 ]241
6 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_2.1 [ 2 ม.ค. 2563 ]245
7 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_2.2 [ 2 ม.ค. 2563 ]251
8 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]232
9 วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน [ 2 ม.ค. 2563 ]260
10 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]240
11 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ (1) [ 2 ม.ค. 2563 ]237
12 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]241
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]241
14 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]246
15 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร อบต.หนองแวง [ 2 ม.ค. 2563 ]255
16 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 2 ม.ค. 2563 ]240
17 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) [ 2 ม.ค. 2563 ]244
18 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล [ 2 ม.ค. 2563 ]241
19 คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ [ 2 ม.ค. 2563 ]242
20 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย [ 2 ม.ค. 2563 ]247
21 คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 2 ม.ค. 2563 ]206
22 คู่มือ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 2 ม.ค. 2563 ]229