องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน


            ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีโรงเรียนในพื้นที่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง ซึ่งมีจำนวน บุคลากรและนักเรียน ดังนี้

ที่
สถานศึกษา
สังกัด
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
1
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
สปช.
8
6
83
2
โรงเรียนบ้านโนนทอง
สปช.
12
11
88
3
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สปช.
11
8
120
4
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
สปช.
11
17
159
5
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
สปช.
7
6
79
6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สปช.
11
16
192
7
โรงเรียนบ้านหิงห้อย
สปช.
8
10
143
8
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
สปช.
8
3
68

          ระบบกรศึกษานอกระบบโรงเรียน
                    ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลหนองแวง จำนวน 2 แห่ง คือ
                    ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองแวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวง
                    ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองแวง ตั้งอยู่ที่บ้านวังทรายทอง  

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง คือ
                    1 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านโคกกระบือ
                    2 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านโนนทอง
                    3 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหิงห้อย
                    4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหนองแว
       

             ตำบลหนองแวง มีการให้บริการสาธารณสุข มีสถานบริการ ดังนี้
                    1. สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยหนองแวงและสถานีอนามัยสะพานหิน
                    2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 2 แห่ง
                    3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน จำนวน 9 แห่ง
                    4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด จำนวน 11 แห่ง
                    - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

             จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข
                    - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 6 คน
                    - สถานีอนามัยหนองแวง 4 คน
                    - สถานีอนามัยสะพานหิน 2 คน
                    - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 246 คน