องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
              การคมนาคมในเขตตำบลหนองแวงส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้มีปัญหาด้านการคมนาคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเส้นทางการคมนาทางบกประเภทเดียว ในช่วงหน้าแล้งถนนมีสภาพเป็นหลุม มีฝุ่นละอองมาก ส่วนหน้าฝนจะมีสภาพเป็นดินโคลนเหนียม ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาลาดชัน