องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
"พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว "