องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

   
 
 

           เมื่อก่อนบริเวณที่ก่อตั้งตำบลหนองแวงในปัจจุบันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าตั้งอยู่บนเนินมีป่ารกทึบ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิด และครอบครัวแรกที่เดินทางมาที่ตำบลหนองแวง คือ ปู่พุทธ และย่าแพง ซึ่งอพยพมาจากบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด เมื่อเดินทางมาถึงที่บริเวณบ้านหนองแวงและ ได้เห็นว่าสถานที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มีคลองน้ำไหลล้อมรอบ จึงนำลูกหลานตั้งหลักปักฐานที่นี้ และได้ไปทำที่นาโดยใช้จอบขุดทำนา และในบริเวณที่ทำนาในตอนนั้นคือ บริเวณบ้านน้อยหนองแวงในปัจจุบันและตรงทุ่งนาในบริเวณที่ทำนามีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากมาย ต้นไม้ชนิดนี้คือ ต้นแวง ปู่พุทธ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า หมู่บ้านหนองแวง ตามชื่อต้นแวงและต่อมาก็มีผู้คนทยอยมาตั้งถิ่นฐานตามมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ซึ่งตอนนั้น บ้านหนองแวง เป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้แยกเป็นตำบลหนองแวง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และต่อมาตำบลหนองแวง ได้ขึ้นในเขตปกครอง อยู่กับ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน