องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


  
 

นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบูรณ์


 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


  

 
 
นางสาวสุภาวดี พวงจันทึก
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน