องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
กองการศึกษา


 
 
 
-ว่าง-
 

ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นายกรกช แสนปุย

 

นางสาวกาญจนาภรณ์  จันทวิสา
นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  นางมะลิวรรณ์ ศรีวิพัฒน์ นางละใม สรรพแพทย์
นางสาวกาญจนา กมขุนทด
ครู
ครู
ครู

นางสมปอง ยศรุ่งเรือง


นางสมหมาย ชุดขุนทด
ครู

ครู
นางศิวพร กึบขุนทด

นางภาวิณีย์ แกมขุนทด

นางสาวอัจฉรา เกงขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวนที พัสดา

นางสาวพนิดา คิงขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก