องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
กองการศึกษา


 

 
 
นายประเสริฐ  กวกขุนทด
 

ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


-ว่าง-

 

นางสาวกาญจนาภรณ์  จันทวิสา
นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  นางมะลิวรรณ์ ศรีวิพัฒน์
นางสาวกาญจนา กมขุนทด
ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางละใม สรรพแพทย์

นางสมปอง ยศรุ่งเรือง

นางสมหมาย ชุดขุนทด
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

 นางศิวพร กึบขุนทด

 นางภาวิณีย์ แกมขุนทด

 นางสาวอัจฉรา เกงขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก