องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
กองช่าง

 

 
  นายสมศรี เกงขุนทด
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
-ว่าง-
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายยงยุทธ ไขจัตุรัส
นายภาคภูมิ พึมขุนทด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป