องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
กองช่าง

 

 
  นายสมศรี เกงขุนทด
 

ผู้อำนวยการกองช่าง


 

 -ว่าง-                 
นายอุดมศักดิ์ สีเหลือง
นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

  นายภาคภูมิ พึมขุนทด  
นายยงยุทธ ไขจัตุรัส
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

  นายพงษ์ศักดิ์ มงขุนทด  
-ว่าง-
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป