องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
กองคลัง


 

 
 
นางวลัยพร กองขุนทด
 

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นายวิทยา  ศิริบูรณ์
นางสาวณัชชา  อุ้ยสีหา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางวรนุช  ระวีพรมราช

นางสาวแววดาว  ผุภูเขียว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้