องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
กองคลัง


 

 
 
นางวลัยพร กองขุนทด
 

ผู้อำนวยการกองคลัง
 นายวิทยา ศิริบูรณ์ -ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางวรนุช ระวีพรมราช นางแววดาว ถาวรวิจิตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน เกียะขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้