องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


 

 
 
นางสาวพวงเพชร  ศรีมาตย์
 

หัวหน้าสำนักปลัด 
 
นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี -ว่าง- นางสาวอุมากรณ์ หม่องคำหมื่น นางสาวมะลิวัลย์ เพลากระโทก
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
-ว่าง-
นางสาวภาวินา  กัวะขุนทด -ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายนิกร เหิมขุนทด


นางสาวปภาดา ฝาสันเทียะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย


เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์ศักดิ์ มงขุนทด นายบุญเชิด   เกียะขุนทด
นายวีรยุทธ ไขจัตุรัส นายสุรพงษ์ ไขจัตุรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักวิเคระห์นโยบาย
และแผน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์
นายทินกร ช้อนขุนทด นายสมชาย มืมขุนทด นางเพ็ญ ภูใหมพรหม นายราเชน ปิยะวงค์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(ขับรถน้ำ)
คนงานทั่วไป นักการภารโรง ยาม