องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


 

 
 
นางสาวพวงเพชร  ศรีมาตย์
 

หัวหน้าสำนักปลัด 
 

นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี -ว่าง- -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราหะ์นโยบายและแผน
นิติกร
 
นางสาวสุนิสา  ฤทธิ์มหา นายบุญเชิด เกียะขุนทด นางสาวภาวินา  กัวะขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน

นายนิกร เหิมขุนทด -ว่าง-
นายวีรยุทธ ไขจัตุรัส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


-ว่าง-

นางเพ็ญ มูลละ
พนักงานขับรถยนต์

นักการภารโรง

นายสมชาย มืมขุนทด
-ว่าง-
คนงานทั่วไป

ยาม