องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


  
 

นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบูรณ์


 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


 หมายเลขโทรศัพท์ 085-6491085


 

 
 
นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบูรณ์
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-6491085

นายสมศรี เกงขุนทด
นางวลัยพร กองขุนทด
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-8459652 หมายเลขโทรศัพท์ 081-9556196
นางสาวพวงเพชร  ศรีมาตย์

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 088-4607523 หมายเลขโทรศัพท์