องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายถนอมจิตร   จิตตจันทึก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2501843นายเทพพระรถ   ภานิพล
นายสมจิตร   สอนสำโรง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7788483 หมายเลขโทรศัพท์ 087-2183599


นายธีระ   ไขจัตุรัส
นายสมจิตร   สอนสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์ 089-0771497 หมายเลขโทรศัพท์ 087-2183599


นายวีระชัย   ชิขุนทด
นายธวัชชัย   ช่วยการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
หมายเลขโทรศัพท์ 062-4699174 หมายเลขโทรศัพท์ 090-8253005
นายอำนวย   ศรีทอง นายถนอมจิตร   จิตตจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 
หมายเลขโทรศัพท์ 091-6631270 หมายเลขโทรศัพท์ 086-2501843
นายสุนทร   เหลาหวายนอก
นางจำเนียร   ประสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
หมายเลขโทรศัพท์ 080-7274383
หมายเลขโทรศัพท์ 098-4518961
นายนพชัย   ชินนอก
นายชมภู   ชมภูสลุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
หมายเลขโทรศัพท์ 063-9569085 หมายเลขโทรศัพท์ 085-7659206
นายจำลอง   โอนสันเทียะ
นางสาวภาวิณี   เพ็ชรขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2598639
หมายเลขโทรศัพท์ 095-9901592
นายชัยโย   จิตรโคกกรวด
นายส่งเสริม   คำสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
หมายเลขโทรศัพท์ 081-1420515
หมายเลขโทรศัพท์ 063-9348103
นายมนูญ   กอบขุนทด
นางแววดาว   เวียงไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
หมายเลขโทรศัพท์ 089-8488015 หมายเลขโทรศัพท์ 061-0895874
นายเทพพระรถ   ภานิผล
นายจวน   แพทย์มะลัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7788483
หมายเลขโทรศัพท์ 065-3099626
นายเชิดชาย   คงขุนทด
นายประคอง   สระขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 20
หมายเลขโทรศัพท์ 098-1633178
หมายเลขโทรศัพท์ 099-6714418
นายอานุพล   กมขุนทด
นายทองคำ   รวมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 21 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 22
หมายเลขโทรศัพท์ 084-8319087
หมายเลขโทรศัพท์ 062-5710103