องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นางเพียร  แซ่ลี้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7254487นางรัชนี   มายขุนทด
นายสมบัติ   กินขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-9470767
หมายเลขโทรศัพท์ 082-8758093


นางสาวทัดษพร   ภาขุนทด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
หมายเลขโทรศัพท์ 091-7083506