องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวง ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับโรงเรียนบ้านสะพานหิน โครงการรักปลอดภัย ไม่ท้องก่อยวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวกับหลายมิติทั้งในด้านสภาพสังคมที่ขาดเอาใจใส่จากพ่อแม่ การพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่นที่เร็วขึ้น การขาดความรู้ในเรื่องเพศวิถีศึกษาที่ครบถ้วน- การไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ทัศนคติเชิงลบที่สังคมไทยมีต่อเรื่องเพศวิถีศึกษา การเข้าถึงได้โดยไร้ขีดจำกัด และจากค่านิยมของวัยรุ่น ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยขาดความยับยั้งชั่งใจรู้และการป้องกันอย่างเพียงพอและก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในที่สุดการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น จะช่วยส่งเสริมวัยรุ่นรู้จักการคิด วิเคราะห์ การปฏิเสธในสถานการณ์เลี้ยงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ซึ่งการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการอบรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในวัยรุ่น จะเป็นเครื่องมือที่การพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถที่จะคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาและปรับตัวเพื่อให้ผมที่เหมาะสม ถูกต้อง สามารถจัดการกับความต้องการปัญหาและสถานการณ์ต่างๆของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

2024-02-07
2024-01-13
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-18
2023-09-12
2023-09-08