องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวง ปีงบ 2566 ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ โครงการ รู้ทัน ป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์


ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะที่สร้างความสูญเสียชีวิตค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของ ประเทศ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีและพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-14 ปี แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้อง ระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ และในช่วง 1 – 2 เดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกหลายราย

2024-03-18
2024-03-18
2024-02-27
2024-02-07
2024-01-13
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30