องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวงปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับรพ.สต.หนองแวง ครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตได้


หลักการเหตุผลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้คนไทยมีแนวโน้มสูงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิต เช่นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายนำไปสู่การเจ็บป่วย ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด จากการคัดกรองประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๓๕ คน พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ มีผู้ป่วยเบาหวานรายเก่า จำนวน ๓๓๙ คน รวมผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด๓๔๐ คน โดยรับยาที่ รพ.สต.หนองแวง ๑๑๑ คน (จำแนกตามระบบปิงปองจราจรเจ็ดสี) สีเขียว ๕๒ คน สีเหลือง๑๘ คน สีส้ม 5 คน สีแดง ๓ คน สีดำ ๒ คน) ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓,๘๗ของผู้ป่วยเบาหวานที่รับยาที่ รพ.สต. (เกณฑ์ร้อยละ ๔๐) ส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ โดยผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายเก่า ๕๕๗ คน รวมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด ๕๖๓ คน โดยรับยาที่รพ.สต.หนองแวง ๒๘๑ คน (จำแนกตามระบบปิงปองจราจรเจ็ดสี สีเขียว ๑๓๐ คน สีเหลือง ๑๔๕ คน สีส้ม ๕ คนสีแดง ๑ คน สีดำ 0 คน) ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีจำนวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๓ ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่รับยาที่ รพ.สต. (เกณฑ์ร้อยละ ๖๐) การอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยดังกล่าวจะเลือกผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงตั้งแต่สีเหลืองขึ้นไปมาเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งหมด ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ๙๑หลักการเหตุผลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้คนไทยมีแนวโน้มสูงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิต เช่นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายนำไปสู่การเจ็บป่วย ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด จากการคัดกรองประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๓๕ คน พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ มีผู้ป่วยเบาหวานรายเก่า จำนวน ๓๓๙ คน รวมผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด๓๔๐ คน โดยรับยาที่ รพ.สต.หนองแวง ๑๑๑ คน (จำแนกตามระบบปิงปองจราจรเจ็ดสี) สีเขียว ๕๒ คน สีเหลือง๑๘ คน สีส้ม 5 คน สีแดง ๓ คน สีดำ ๒ คน) ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓,๘๗ของผู้ป่วยเบาหวานที่รับยาที่ รพ.สต. (เกณฑ์ร้อยละ ๔๐) ส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ โดยผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายเก่า ๕๕๗ คน รวมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด ๕๖๓ คน โดยรับยาที่รพ.สต.หนองแวง ๒๘๑ คน (จำแนกตามระบบปิงปองจราจรเจ็ดสี สีเขียว ๑๓๐ คน สีเหลือง ๑๔๕ คน สีส้ม ๕ คนสีแดง ๑ คน สีดำ 0 คน) ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีจำนวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๓ ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่รับยาที่ รพ.สต. (เกณฑ์ร้อยละ ๖๐) การอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยดังกล่าวจะเลือกผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงตั้งแต่สีเหลืองขึ้นไปมาเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งหมด ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ๙๑

2024-02-07
2024-01-13
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-18
2023-09-12
2023-09-08