โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2567

  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ประจำปี2567

  ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน