วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างจัดทำต้นกระธูปเล็กโครงการประเพณีแห่กระธูปบุญออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจัดทำต้นกระธูปใหญ่โครงการประเพณีแห่กระธูปบุญออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจัดทำและประดับตกแต่งรถศิลปวัฒนธรรมโครงการประเพณีแห่กระธูปบุญออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจัดทำและประดับตกแต่งสวนกระธูปโครงการประเพณีแห่กระธูปบุญออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานกองการศึกษา (ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานกองการศึกษา (ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานสำนักปลัด (แม่บ้าน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานสำนักปลัด (ภารโรง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานกองการศึกษา (ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนารี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2566
29  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางโดยการถมดินบางช่วง-บางตอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร(ตามสภาพพื้นที่)หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง