วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๔ สายบ้านหนองแวง-บ้านโนนทอง (ช่วงสามแยกบ้านโนนทอง-บ้านหนองแวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๖ สายบ้านโนนทอง-เขตตำบลสำนักตะคร้อ (ช่วงภายในหมู่บ้านโนนทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2566
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องเล่นบ้านลม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
8  ธ.ค. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ
7  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)