วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายทองคำ รวมขุนทด ถึง บ้านนายประภาส กุดขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ไร่นายสมร ต่อ คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางนันทิวา แก้วขุนทด ถึง บ้านนายทองสุข กินขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง