องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วิธีการขอดูข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวราคากลาง
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองแวง
รายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผล เรื่องร้องเรียนเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
แผนผัง-ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัด
 

 

 
 
นางสาวพวงเพชร  ศรีมาตย์
 
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
 

นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี
นางสาวมาริสา  กุยแก้ว นางสาววิลาวรรณ  ชาขุนทด
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราหะ์นโยบายและแผน
นิติกร
 
นายนิกร  เหิมขุนทด นายบุญเชิด เกียะขุนทด นางณัฐวลัญช์  กงขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
 

   นางสาวอรสา  บุตรธนู

 
นายวีระยุทธ ไขจตุรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายรุ่งธรรม วิกสูงเนิน


นางเพ็ญ มูลละ
พนักงานขับรถยนต์

นักการภารโรง

-ว่าง-
นายประทีป ชุดขุนทด

นายหยุ่ง คูณขุนทด

คนงานทั่วไป
ยาม
คนสวน