องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วิธีการขอดูข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวราคากลาง
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองแวง
รายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผล เรื่องร้องเรียนเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
แผนผัง-ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานพัฒนาชุมชน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ประวัติและความเป็นมา
 
   
 
 

           เมื่อก่อนบริเวณที่ก่อตั้งตำบลหนองแวงในปัจจุบันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าตั้งอยู่บนเนินมีป่ารกทึบ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิด และครอบครัวแรกที่เดินทางมาที่ตำบลหนองแวง คือ ปู่พุทธ และย่าแพง ซึ่งอพยพมาจากบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด เมื่อเดินทางมาถึงที่บริเวณบ้านหนองแวงและ ได้เห็นว่าสถานที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มีคลองน้ำไหลล้อมรอบ จึงนำลูกหลานตั้งหลักปักฐานที่นี้ และได้ไปทำที่นาโดยใช้จอบขุดทำนา และในบริเวณที่ทำนาในตอนนั้นคือ บริเวณบ้านน้อยหนองแวงในปัจจุบันและตรงทุ่งนาในบริเวณที่ทำนามีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากมาย ต้นไม้ชนิดนี้คือ ต้นแวง ปู่พุทธ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า หมู่บ้านหนองแวง ตามชื่อต้นแวงและต่อมาก็มีผู้คนทยอยมาตั้งถิ่นฐานตามมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ซึ่งตอนนั้น บ้านหนองแวง เป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้แยกเป็นตำบลหนองแวง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และต่อมาตำบลหนองแวง ได้ขึ้นในเขตปกครอง อยู่กับ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน