วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9769 ชย. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ภารโรง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ผู้ช่วยพัสดุ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ผู้ช่วยบัญชี)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาครูครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ขององคืการบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัมนาเด็กเล้กบ้านหนองปล้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง