วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถกู้ชีพ ทะเบียน บน-๗๐๓๑ ชย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๒-๙๗๖๙ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเดินระบบไฟแอร์รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๒-๙๗๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านดวงสวรรค์ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านสนามชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยไผ่เหนือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง