องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วิธีการขอดูข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวราคากลาง
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองแวง
รายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผล เรื่องร้องเรียนเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
แผนผัง-ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

สมาชิกสภา อบต.
 
นายถนัด  แฉขุนทด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสนั่น  เมียกขุนทด
-ว่าง-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมานพ  ทันขุนทด
นายธีระ  ไขจัตุรัส
นายสุรพงษ์  ไขจัตุรัส
นายมานะ  เอี่ยมศุภมงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายสว่าง  นวมขุนทด
นายธวัชชัย  ศรีจำนงค์
นายทองโรม  ช่วยการ
นายฉอ้อน  ชับขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายอุดม  โชมขุนทด
นายครรชิต  มายขุนทด
นายถนอมจิตร  จิตตจันทึก
นายเฉียร  สายจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 
นายจรูญ  เกตุขุนทด
นายเมฆ  ชื่นนอก
นายเที่ยง  รามนาค
นางจำเนียร  ประสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นายคำพันธ์  บินขุนทด
นายสมบัติ  พันธ์งาม
นายสมบัติ  แซ่เฮ็ง
นายจตุพล  เกตุเนียม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
นายละเอียด  อยู่จัตุรัส
นายสองแดน  ฝอยทองตะคุ
นายกิตติภูมิ  สรรพแพทย์
นายคมสันต์  เรืองศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
นางสาวรุ่ง  สายมาตร
นายชาญชัย  แฟสันเทียะ
นายกอง  หนูน้อย
นายทองสุข  นนท์ขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
นายคำมร  กวนขุนทด
นายกิมเซ็ง  รุ่งกิตติกาญจนา
นายสนั่น  เมียกขุนทด
นายสุรินทร์  พันธุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
นายประดิษฐ  ชูชัยมงคล
นายเทพพระรถ  ภานิผล
นายวีระ  พัดสูงเนิน
นายสุชาติ  ธูปขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
นายถนัด  แฉขุนทด
นายประคอง  คงขุนทด
นายวะสัน  สระขุนทด
นายอดิศักดิ์  กามขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 20
นางเนาวรัตน์  เกินขุนทด
นายรังสรรค์  ประทุมถิ่น
นายพนม  แกดขุนทด
นายประวัติ  กกขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 21 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 22