องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วิธีการขอดูข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวราคากลาง
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองแวง
รายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผล เรื่องร้องเรียนเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
แผนผัง-ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานพัฒนาชุมชน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

            ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีโรงเรียนในพื้นที่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง ซึ่งมีจำนวน บุคลากรและนักเรียน ดังนี้

ที่
สถานศึกษา
สังกัด
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
1
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
สปช.
8
6
83
2
โรงเรียนบ้านโนนทอง
สปช.
12
11
88
3
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สปช.
11
8
120
4
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
สปช.
11
17
159
5
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
สปช.
7
6
79
6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สปช.
11
16
192
7
โรงเรียนบ้านหิงห้อย
สปช.
8
10
143
8
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
สปช.
8
3
68

          ระบบกรศึกษานอกระบบโรงเรียน
                    ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลหนองแวง จำนวน 2 แห่ง คือ
                    ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองแวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวง
                    ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองแวง ตั้งอยู่ที่บ้านวังทรายทอง  

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง คือ
                    1 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านโคกกระบือ
                    2 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านโนนทอง
                    3 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหิงห้อย
                    4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหนองแว
       

             ตำบลหนองแวง มีการให้บริการสาธารณสุข มีสถานบริการ ดังนี้
                    1. สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยหนองแวงและสถานีอนามัยสะพานหิน
                    2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 2 แห่ง
                    3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน จำนวน 9 แห่ง
                    4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด จำนวน 11 แห่ง
                    - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

             จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข
                    - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 6 คน
                    - สถานีอนามัยหนองแวง 4 คน
                    - สถานีอนามัยสะพานหิน 2 คน
                    - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 246 คน