องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วิธีการขอดูข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวราคากลาง
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองแวง
รายงานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผล เรื่องร้องเรียนเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
แผนผัง-ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

สภาพทั่วไป
 
        ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลหนองแวง เป็น 1 ใน 4 ตำบล ในเขต อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ตำบล คือ ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลบึงปรือ ตำบลบ้านเก่า เขตอำเภอลำสนธิ ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลหินดาด และ ตำบลห้วยบง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

            ตำบลหนองแวงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลหนองแวง มีพื้นที่ตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 96,781 ไร่ หรือ 154.85 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประมาณ 96,781 ไร่ หรือ 154.85 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลขนาดใหญ่


           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร มีพื้นที่ประมาณ 65.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,772 ไร่


            สภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำอยู่หนึ่งลำคือ ลำมะหลอด มีบึง, หนอง, อ่างเก็บน้ำและฝาย พื้นที่ส่วนมากใช้ประโยชน์ในการทำพืชสวน ทำพืชไร่ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปลักษณะเป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทางการเกษตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ผ่านจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางด้านทิศตะวันตกมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) ผ่านด้านทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ ลักษณะที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณส่วนกลางของตำบล ถนนกรมโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านหนองไทร) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) กม. 56 พื้นที่ตำบลหนองไทรไม่มีป่าไม้ หรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีเพียงแหล่งน้ำเล็ก ๆ ได้แก่ ลำมะหลอดและลำลุง